آمار

20160119 163739

20160119 163739

2

2

1

1

ابعاد هر صفحه پانچ ۳۰*۹۰ میباشد
استند های ابزار به صورت دیواری و خود ایست قابل استفاده میباشد.
ارتفاع ستون های دیواری ۱٫۲ و ۲ و ۲٫۵ و ۳ متر میباشد.
ارتفاعستون های خود ایست ۱/۸۰ و ۲/۲۰ و ۲/۴۰ میباشد.
استندهای ابزار خودایست به صورت یک طرفه و دو طرفه میباشد.
ضخامت پنلها از ورق ۰/۹ میباشد.

<
20160119 163739

20160119 163739

2

2

1

1

ابعاد هر صفحه پانچ ۳۰*۹۰ میباشد
استند های ابزار به صورت دیواری و خود ایست قابل استفاده میباشد.
ارتفاع ستون های دیواری ۱٫۲ و ۲ و ۲٫۵ و ۳ متر میباشد.
ارتفاعستون های خود ایست ۱/۸۰ و ۲/۲۰ و ۲/۴۰ میباشد.
استندهای ابزار خودایست به صورت یک طرفه و دو طرفه میباشد.
ضخامت پنلها از ورق ۰/۹ میباشد.