آمار
2017 02 14 16.21.24

2017 02 14 16.21.24

12

12

9

9

7

7

استند چیپس و پفک در طول ۵۰ و ۷۰ و عمق ۳۵ و در ارتفاع ۱/۵۰ و ۱/۸۰ میباشد
استند چیپس و پفک تحمل بار در هر طبقه حدود ۲۵ کیلو گرم را دارد.
تعداد طبقات استند ها به اختیار مشتری از ۳ تا ۶ طبقه قابل تغییر است.
استند های لوله یک طرفه و دو طرفه میباشد.