آمار
Img 20160906 202042

Img 20160906 202042

بالکن در ابعاد دلخواه مشتری و با تحمل بار در هر متر مربع ۵۰۰ کیلو گرم طراحی و اجرا میشود.

بالکن در عرض تا ۴ متر بدون ستون وسط طراحی و اجرا میشود و در عرض بالای ۴ متر در وسط یک ستون اضافه میشود.