آمار
20160119 161132

20160119 161132

20160119 161134

20160119 161134

20160119 161157

20160119 161157

20160119 141100

20160119 141100

جا حبوباتی های جدید شیشه خور بوده و در ابعاد ۳۵*۹۰ و به صورت ۲ و ۳ و تک قسمته موجود میباشد.
ضخامت ورق به کار رفته در جا حبوباتی های جدید ۲ میلیمتر میباشد.