آمار
20160119 161319

20160119 161319

20160119 143054

20160119 143054

20160119 143058

20160119 143058

جا حبوباتی قدیم در ابعاد ۳۵*۷۰ و ۳۵*۹۵ میباشد.
جا حبوباتی ۳۵*۹۵ به صورت ۲ و ۳ و تک قسمته میباشد.
جا حبوباتی قدیم از ورق ۱/۵ میل استفاده شده.