آمار
Paletrack (1)

Paletrack (1)

Paletrack (17)

Paletrack (17)

Paletrack (16)

Paletrack (16)

Paletrack (15)

Paletrack (15)

Paletrack (13)

Paletrack (13)

Paletrack (12)

Paletrack (12)

Paletrack (11)

Paletrack (11)

راک های سنگین تحمل (یک)تن بار را در هر طبقه دارد.
کفپوش راک سنگین از ورق ۲ میلیمتر میباشد.
ستون های راکسنگین از ورق ۲/۵ میلیمتر و در ارتفاع های ۲ و ۲/۵ و ۳ و به شکل زیگما میباشد.
بازوی راک از ورق ۲/۵ میلیمتر میباشد.
طول بازو ها ۱/۵ و ۲ و ۲/۳۰ و ۲/۷۰ میباشد.(طول راک)
دارای عمق ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ و ۱۲۰ سانتیمتر میباشد.