آمار
20160120 170620

20160120 170620

راک نیمه سنگین تحمل ۲۰۰ کیلو گرم بار را در هر طبقه دارد.
کفپوش راک از ورق ۱/۵۰ میلیمتر میباشد.
ستون های راک از ورق ۲ میلیمتر و در ارتفاع ۲ و ۲/۵ و ۳ و به شکل قوطی میباشد.
بازوی راک از ورق ۲ میلیمتر میباشد.
طول بازو های ۱ و ۱/۵ و ۲ میباشد.(طول راک)
عمق راک ۶۰ سانتیمتر میباشد.