آمار
212

212

214

214

215

215

217

217

210

210

204

204

203

203

(9)

(9)

(11)

(11)

(12)

(12)

(8)

(8)

(5)

(5)

(3)

(3)

(2)

(2)

(4)

(4)

پایه های خود ایست یکطرفه در ارتفاع ۱/۵۰ و ۱/۸۰ و ۲/۱۳ و ۲/۴۰ میباشد.
طول هر دستگاه از حداقل ۷۰ سانتیمتر تا طول دلخواه مشتری قابل تغییر میباشد.
ضخامت ستونها ۱/۵ و ۲ میلیمتر میباشد.
به جای ورق پشت میتوان از توری استفاده کرد.
در صورتی که قفسه ها پشت پنجره قرار گیرد و برای دید مشتری میتوان از توری یا از یک ورق پشت بالا و پایین هر دستگاه استفاده کرد.