آمار
2017 02 14 18.23.56

2017 02 14 18.23.56

2017 02 14 18.24.51

2017 02 14 18.24.51

2017 02 14 18.23.56

2017 02 14 18.23.56

2017 02 14 18.25.39

2017 02 14 18.25.39

20160119 134903

20160119 134903

Images1

Images1

کلیه قفسه ها با ضخامت های ۰/۷ و ۰/۸ و ۰/۹ و ۱/۰۰ و ۱/۵۰ میلیمتر موجود میباشد که با توجه به بار وارده ضخامت صفحه محاسبه میشود.
پایه قفسه ها (نبشی) با ضخامت های ۱ و ۱/۲۵ و ۱/۵ و ۲ میلیمتر موجود میباشد.
پایه ها (نبشی ) ها در رنگ های سفید و قرمز و طوسی موجود میباشد.
قفسه ها دارای عمق های ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۳۵ و ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ سانتیمتر میباشد.
قفسه ها دارای طول های ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۹۵ سانتیمتر میباشد.
قفسه های رنگی بجز طوسی پس از دو روز از سفارش به مشتری تحویل داده میشود.
در صورت در خواست مشتری برای نصب قفسه ها نصاب برای نصب به محل فرستاده میشود.