آمار
2017 02 14 15.54.55

2017 02 14 15.54.55

2017 02 14 15.52.10

2017 02 14 15.52.10

2017 02 14 15.56.54

2017 02 14 15.56.54

2017 02 14 15.56.01

2017 02 14 15.56.01

2017 02 14 15.59.11

2017 02 14 15.59.11

2017 02 14 15.58.14

2017 02 14 15.58.14

قفسه های پرشین طرح جدید در طول های ۵۰ و۷۰ و ۹۵ و ۱۲۰ سانتیمتر موجود میباشد.
به جای صفحه پشت میتوان از توری پشت استفاده کرد.
قفسه ها به رنگ طوسی و با ورق ۰/۹ میباشد.
تمام صفحه ها دارای پل تقویتی در زیر صفحه میباشد.