آمار
222

222

قفسه 8

قفسه 8

قفسه 7

قفسه 7

قفسه2

قفسه2

قفسه5

قفسه5

(15)

(15)

(16)

(16)

(18)

(18)

(19)

(19)

(21)

(21)

IMG 20160130 133648

IMG 20160130 133648

IMG 20160308 051136

IMG 20160308 051136

ارتفاع ستون های قفسه های وسط فروشگاهی ۱/۴۰ و ۱/۸۰ و ۲/۱۳ و ۲/۴۰ میباشد
سرلاین های دو طرف به صورت نیم دایره یا ساده با نظر مشتری طراحی میشود.
طول قفسه های وسط فروشگاهی قابل تغییر از ۷۰ تا طول دلخواه میباشد.
به جای ورق پشت میتوان از توری استفاده کرد.