آمار
IMG 20160120 162604

IMG 20160120 162604

IMG 20160120 162606

IMG 20160120 162606

IMG 20160120 162608

IMG 20160120 162608

202

202

204

204

طول لایت باکس ۷۰ و ۹۰ سانتیمتر و عمق ۳۵ سانتیمتر میباشد.
قابلیت قرار دادن برای روشنایی میباشد

1

1