آمار
20160123 103926

20160123 103926

20160123 103852

20160123 103852

لیبل جلو در طول ۹۰ سانتیمتر میباشد.
از لیبل جلو میتوان به عنوان جا اتیکتی استفاده کرد.
لیبل ها در ۳ رنگ آبی و قرمز و نارنجی موجود میباشد.