آمار
3

3

4

4

1

1

2

2

بند رخت ها در دو مدل رنگی و آبکاری شده میباشد