آمار
244

244

243

243

242

242

2 (1)

2 (1)

کفی قفسه فلزی میباشد.
قفسه های کیکی در ۵ طبقه میباشند.
قطر پایینترین قفسه ۱ متر میباشد.