آمار
2017 02 14 18.19.04

2017 02 14 18.19.04

2017 02 14 18.19.53

2017 02 14 18.19.53

2017 02 14 18.20.48

2017 02 14 18.20.48

2017 02 14 18.22.38

2017 02 14 18.22.38

کانتر ها در طول ۱/۶۰ و ۲/۰۰ و ۲/۵۰ به حالت های ساده و نوار نقاله دار موجود میباشد.
کانتر به صورت کاربری در سمت چپ یا راست قابل طراحی میباشد.