آمار
23

23

20160807 173043

20160807 173043

نردبان های تلسکوپی در انواع یک طرفه و دو طرفه موجود میباشد.
نردبان های یک طرفه در ارتفاع ۲ و ۲/۶۰ و ۳/۲۰ و دوطرفه ها در ارتفاع ۳/۲۰ و ۳/۸۰ موجود میباشد.