آمار
2017 02 14 16.20.41

2017 02 14 16.20.41

2017 02 14 16.18.41

2017 02 14 16.18.41

16

16

19

19

22

22

11

11

ویترین ها در ۳ و ۴ طبقه و به صورت ایستاده موجود است.
ویترین های ۳ و ۴ طبقه در طول های ۱ و ۱/۵ و ۲ متری میباشد.
ویترین ایستاده در ارتفاع ۲ متر و در طول های ۱ و ۱/۵ و ۲ متر ود ۵ طبقه و در عرض ۴۵ سانتیمتر موجود میباشد.
رنگ ویترین ها قرمز و سفید و زرد میباشد