آمار
20160119 163725

20160119 163725

IMG 20160120 172929

IMG 20160120 172929

پالت ها از پلاستیک درجه یک و از نوع پلاستون میباشند.