آمار

[

IMG 20160905 181648

IMG 20160905 181648

کمد های بایگانی با رنگ چکشی و مایع موجود میباشد.
ورق کمد ها از ورق ۰/۷ و ۰/۹